دسته‌بندی
PnP Powershell – قسمت پانزدهم: پاسخ به سوالات شما
PnP Powershell – قسمت چهاردهم: پاسخ به سوالات شما
PnP powerShell
PnP Powershell – قسمت سیزدهم: پاسخ به سوالات شما
استفاده کاربردی از Provisioning Engine PnP
PnP Powershell – قسمت دوازدهم: استفاده کاربردی از Provisioning Engine PnP
معرفی Provisioning Engine PnP
PnP Powershell – قسمت یازدهم: معرفی Provisioning Engine PnP
PnP Powershell – قسمت دهم:امکانات PnP Powershell در برندینگ شیرپوینت
PnP Powershell – قسمت دهم:امکانات PnP Powershell در برندینگ شیرپوینت
مدیریت دسترسی ها
PnP Powershell – قسمت نهم: مدیریت دسترسی‌ ها
انتقال اطلاعات لیست بین سایت‌ها
PnP Powershell – قسمت هشتم:انتقال اطلاعات لیست بین سایت‌ها
انتقال اطلاعات لیست بین سایت‌ها
PnP Powershell – قسمت هفتم:انتقال اطلاعات لیست بین سایت‌ها
تبدیل فایل اکسل به لیست شیرپوینت PnP Powershell
PnP Powershell – قسمت ششم:تبدیل فایل اکسل به لیست شیرپوینت
PnP Powershell – قسمت پنجم: انتقال اسناد داخل FileShare به شیرپوینت
بروزرسانی اطلاعات یک لیست با PnP PowerShell
PnP Powershell – قسمت چهارم:بروزرسانی اطلاعات یک لیست در مثالی کاربردی
کار با لیست های شیرپوینت
PnP Powershell – قسمت سوم: شروع کار با لیست های شیرپوینت
آشنایی با پاروشل و PowerShell ISE
PnP Powershell – قسمت دوم: آشنایی با پاروشل و PowerShell ISE
آشنایی و نصب PnP Powershell
PnP Powershell – قسمت اول: آشنایی و نصب PnP Powershell