سامانه مدیریت وظایف داتام سامانه‌ای است جهت ثبت پروژه‌ها، وظایف روزمره افراد و گزارش میزان زمان صرف شده برای هر وظیفه که به سازمان‌ها کمک می‌کند بدون وارد شدن به پیچیدگی مدیریت پروژه‌های موجود مانند Microsoft Project بتوانند پروژه‌ای داخل سازمانی را مدیریت کنند.

ما با تمرکز بر رابط کاربری استاندارد و ساده استفاده از سامانه مدیریت وظایف را ساده نموده‌ایم. سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در مدیریت کارهای ستادی و وظایف صورت جلسات متعدد دچار مشکل می‌شوند و مدیران میانی و ارشد سازمان به دلیل تعدد کارها در مدیریت این گونه وظایف دچار مشکل می‌شوند این سامانه مشکل آنها را حل خواهد نمود و همچنین جایگزین مناسبی به دلیل پیچیدگی استفاده از ابزارهای پروژه محور که برای موضوع دیگری طراحی شده اند خواهد بود.

تعریف وظایف، فازهای پروژه، مدیریت تیم پروژه بر عهده مدیر هر پروژه است، تعریف پروژه‌های جدید و انتخاب مدیر پروژه مناسب برای آن از وظایف مدیران پروژه خواهد بود هر شخص می‌تواند وظیفه‌ای جدید در پروژه‌هایی که عضو آنها است درخواست بدهد. فرآیند تایید وظیفه جدید، ثبت روزنگار و تایید هر عملی روی وظایف یا پروژه‌ها می‌تواند وابسته به سازمان شما طراحی و اجرا شود.