سامانه فرآیندهای تضمین کیفیت داتام شامل فرآیندهای ممیزی داخلی، عدم انطباق و اقدام اصلاحی، بازنگری مدیریت و زیست محیطی می‌باشد که در هر کدام از این فرآیندها و زیرفرآیندهای وابسته به آن‌ها، ما استانداردهای موجود را بررسی و سیستم جامعی جهت استقرار آن فرآیند فراهم نموده‌ایم که می‌توان وابسته به چارچوب سازمان و استاندارد اجرایی خاص سازمان، آنها را پیاده‌سازی و استقرار نمود و یا حتی برای انطباق هر چه بیشتر با فرهنگ سازمان شما تغییراتی در آن ایجاد نمود.

ما در شرکت داتام با بهره‌بردن از مشاوره اشخاص متخصص در زمینه ایزو و مدیران تضمین‌کیفیت باتجربه در زمینه استقرار این فرآیندها بستری فراهم نموده‌ایم که بتوانیم تجربه و تخصص پیاده‌سازی هر چه بهتر فرآیندهای تضمین‌کیفیت را در غالب یک سامانه تحت وب به شما ارائه نماییم.

ما در شرکت داتام با تحقیق و توسعه در الزامات استاندارد و روش‌های اجرایی فرآیندهای تضمین‌کیفیت، سامانه فرآیندهای تضمین‌کیفیت را جهت افزایش سهولت، امکانات پیشرفته‌تر، دقت بیشتر و امکان کار گروهی در استقرار فرآیندهای تضمین کیفیت فراهم نموده‌ایم.

با ورود استاندارهای مدیریت کیفیت به فضای کسب و کارها و نیاز کسب و کارهای به پیاده‌سازی استانداردهایی همچون ISO 9001 واحدهای تضمین کیفیت در سازمان‌ها شکل گرفت. در این واحد فرآیندهای بسیاری همچون فرآیند عدم انطباق اقدام‌اصلاحی، فرآیند ممیزی، فرآیند بازنگری مدیریت و فرآیند زیست‌محیطی ابزاری جهت پایش و کنترل سازمان در راستای انواع الزامات موجود می‌باشد.