سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با توجه به استفاده عملیاتی شیرپوینت در سازمان خود و گرفتن نتایج مطلوب از عملکرد این پلتفرم  و همچنین استقرار موفقیت آمیز پرتال سازمانی و مدیریت مستندات سازمانی، نیاز مدیریت وظایف درون تیمی خود را به شرکت داتام پوینت سپرد.

با توجه به نیازهای ارائه شده، پیاده‌سازی سامانه با موفقیت انجام شد نیازهایی که از طرف سازمان برای سامانه مدیریت وظایف ارائه شد موارد زیر را می‌توان نام برد :